ŠKOLENIA VODIČOV A PRACOVNÍKOV DOPRAVY

Vykonávame na základe udeleného oprávnenia Národným inšpektorátom práce na " vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.1 - Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.

Číslo : VUZ - 1034/08-01.1

Zamestnávateľ, ktorý používa pri svojej činnosti používa motorové vozidlá je povinný postupovať v zmysle platných predpisov:

  1. Zákon 124/2006 - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  2. 125/2006 Z.z. - o inšpekcii práce
  3. Vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 208/1991 - o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel.
  4. Zákon 8/2009 - o cestnej premávke v znení neskorších predpisov
  5. Zákonník práce /povinnosti zamestnávateľa/ - v znení neskorších predpisov

V rámci školenia ponúkame:

  • odlišnosti v pravidlách cestnej premávky v zahraničí a SR
  • praktické poskytovanie prvej pomoci
  • znalecké posudky - odhad hodnoty motorových vozidiel a pod.
 
 
 
Prečo naša autoškola? Čítajte viac: